ETT PROFETISKT LIV

                                                                                                              

Jag tror Herren kallar jordbrukaren in i ett profetiskt liv. Inte ett liv som profeter men ett profetiskt liv.

Ni vet, många unga människor i dag söker ett alternativt liv, de vill bort från lyxen, konsumtionen, ensamheten osv. och börjar då leva i kollektiv, som självförsörjande, jobba mindre och klara sig på mindre m.m, jordbrukaren lever också på ett sett ett alternativt liv men ändå mera än så.

Jag vill påstå att jordbrukarens liv är ett profetiskt liv för jordbrukaren har med Gud att göra.

Att leva ett profetiskt liv, ett liv i Guds gemenskap, betyder att leva ett annorlunda liv, för det berör hela jordbrukarens liv och andras liv. Det handlar om både ord och gärning. Ni gör saker och ni säger saker.

Jag tror Gud kommer att möta och uppenbara sig för jordbrukarna på ett speciellt sätt och ni jordbrukare kommer att börja höra honom tydligt. Han kommer mitt i ert vanliga vardags-arbete och slit att tala med er: Gå dit, far till den, eller ring honom, gör så här, ge drömmar om hur ni ska så och odla och vad ni ska satsa på, ge idéer och impulser i det ni gör.

Orsaken till ert profetiska liv, som kommer att växa fram mer och mer, är att ni är en liten grupp, ni ska försörja folket, ni är förtryckta, och att Gud kommer att ha andra vägar för er än finska staten, EU och andra…

Josef (1 Mos. 37-50)

Josef växte upp i en jordbrukar familj, som yngling vallade han får (37:2) och var insatt i jordbrukets villkor.

Josef hade drömmar, drömmar som Gud hade och alla hans drömmar handlade om en framtid då hungersnöden stod för dörren. Redan de drömmar han hade som tonåring och som han berättade för sina bröder, om brödernas kärvar som bugade sig för hans kärv…

Gud hjälpte Josef att tyda andas drömmar då han var i fängelset, hovmästarens och bagarens, till sist fick han också tyda Faraos drömmar.

Sedan kommer de sju goda åren då de får enorma skördar och Josef lagrar det enorma överskottet för de kommande magra åren. Dessutom kunde han sälja åt folk i andra länder som svalt och var utan. (41:55-57)

Han förlät också de som gjort honom illa, bröderna och hela familjen försonades igen.

Ni jordbrukare med ert profetiska liv, kommer att ha drömmar, tyda andras drömmar, kanske lagra säd, sälja under nödår och förlåta dem som gjort er illa. (staten?)

Hesekiel 36:26-30